Παροχή συμβουλών
επί φοροτεχνικών και
λογιστικών θεμάτων

gold-lin

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του λογιστηρίου.

Διεκπεραίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων.

Επίβλεψη της τήρησης λογιστικών καταστάσεων και στοιχείων.

Επίλυση φοροτεχνικών και λογιστικών προβλημάτων

Παροχή οικονομικών
συμβουλών

dark-line

Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας οικονομικών υπηρεσιών.

Κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων αναδιάρθρωσης οικονομικών δεδομένων.

Σύνταξη και υλοποίηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων σχεδίων οικονομικού προγραμματισμού.

Εξυγίανση οικονομικών.

Επί διαπραγματεύσεων με συνεργάτες, προμηθευτές, οφειλέτες, δανειστές.

Παροχή συμβουλών
επί τραπεζικών θεμάτων

gold-lin

Θεμάτων αναδιάρθρωσης πιστωτικών προϊόντων

Επικοινωνίας και διαμεσολάβησης με πιστωτικά ιδρύματα

Παροχή συμβουλών
εταιρικής διακυβέρνησης

dark-line

Θέματα στελέχωσης, υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού

Οργάνωση και διάρθρωση τμημάτων και διευθύνσεων, κατάρτισης και υλοποίησης οργανωτικών αλλαγών.

Θέματα διοίκησης και διαχείρισης εταιρικών υποθέσεων.

Επί διαπραγματεύσεων με συνεργάτες, προμηθευτές, οφειλέτες, δανειστές.

Παροχή
νομικών συμβουλών

gold-lin

Παροχή νομικών συμβουλών και υπόδειξη ειδικών νομικών συμβούλων

Παροχή συμβουλών
επιχειρηματικής ανάπτυξης

dark-line

Επέκταση του αντικειμένου των εργασιών

Ανάπτυξη του πελατολογίου

Προώθηση των πωλήσεων

Υπόδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών και διαμεσολάβησης στη σύναψη συμφωνιών