Συμβουλευτική επιχειρησιακής ανάπτυξης

Συμβουλευτική επιχειρησιακής ανάπτυξης

Εντοπισμός ευκαιριών για επιχειρησιακή επέκταση. Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου. Προωθητικές ενέργειες για ενίσχυση πωλήσεων. Διοικητική υποστήριξη σε επιχειρησιακές συμφωνίες.

Συμβουλευτική επιχειρησιακής ανάπτυξης

Χρηματοοικονομική συμβουλευτική

Χρηματοοικονομική συμβουλευτική

Οργάνωση και λειτουργία χρηματοοικονομικής διεύθυνσης. Ανάπτυξη & υλοποίηση σχεδίων αναδιάρθρωσης. Ανάπτυξη και παρακολούθηση υλοποίησης επιχειρησιακών σχεδίων αναδιάρθρωσης . Παροχή υπηρεσιών προσωρινής διοίκησης. Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι δέουσας επιμέλειας. Επικύρωση δεδομένων. Ανεύρεση και αξιολόγηση στρατηγικών επενδυτών. Ενοποίηση.

Χρηματοοικονομική συμβουλευτική

Συμβουλευτική εταιρικής διακυβέρνησης

Συμβουλευτική εταιρικής διακυβέρνησης

Διαχείριση προσωπικού και παρακολούθηση και έλεγχος στόχων. Οργάνωση και ανάπτυξη βέλτιστων επιχειρησιακών δομών, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης προσωπικού και εφαρμογής της οργανωτικής αλλαγής. Διοικητική υποστήριξη σε εταιρικές υποθέσεις.

Συμβουλευτική εταιρικής διακυβέρνησης

Η BOARD S.A.  αποτελείται από επιτυχημένους επαγγελματίες και συμβούλους σε καίριους κλάδους της οικονομίας (οικονομολόγοι, νομικοί κ.τ.λ.) και ιδρύθηκε για να παρέχει αποτελεσματικές και τεχνοκρατικές λύσεις σε επιχειρήσεις και ιδιώτες. Σκοπός η κάλυψη των ειδικών αναγκών του πελάτη με μια σειρά από εξειδικευμένες υπηρεσίες.

Icon Hand sketch tablet

Βασικά μας πλεονεκτήματα

Εμπειρία  & Τεχνογνωσία
Εργαλεία & Μεθοδολογίες
Ανθρώπινο Κεφάλαιο
Παγκόσμια Υποστήριξη

icon protect money

Βασικές μας αξίες

Ακεραιότητα
Ποιότητα
Συνέπεια
Ομαδική εργασία

Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Λευκωσία

68

Σύμβουλοι

3

γραφεία

Επικοινωνία