Η νομική επιστημονική ομάδα της BOARD παρέχει διαρκή συμβουλευτική υποστήριξη, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες υπό ίδρυση επιχειρήσεις. Οι νομικές υπηρεσίες παρέχονται προς τους πελάτες της εταιρείας, ανάλογα με τις ανάγκες τους, είτε μεμονωμένα, είτε ως μέρος ενός project σε συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες της εταιρείας.

Παρεχόμενες
υπηρεσίες:

Αστικές υποθέσεις

Ποινικές υποθέσεις

Εμπορικές υποθέσεις

Άρθρο 99

Έρευνα Θεσμικού πλαισίου επενδύσεων

Νομικός έλεγχος ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ

Συγχωνεύσεις εταιρειών

Σύναψη επιχειρηματικών συμβάσεων συνεργασίας με ελληνικές & αλλοδαπές εταιρείες

Συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising ) & ανάπτυξη δικτύου

Είσπραξη απαιτήσεων

Φορολογικές διαφορές

Διοικητικές διαφορές

Εργολαβικά προσύμφωνα & συμβόλαια, Απαλλοτριώσεις

Διαγωνισμοί του Δημοσίου σε Ελλάδα και Ε.Ε.

Δημόσιες Συμβάσεις, Δημόσια Έργα, Προμήθειες

Νομική υποστήριξη δημόσιων οργανισμών και φορέων

Ηλεκτρονικό εμπόριο, e-shops, e- portals

Προστασία Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Κατοχύρωση Σημάτων ( ημεδαπών, διεθνών, κοινοτικών) ευρεσιτεχνιών και βιομηχανικών σχεδίων