Η εταιρεία της BOARD AE , με πολυετή πείρα των στελεχών της παρέχει τις υπηρεσίες της, σχετικά με τις Τραπεζικές δανειοδοτήσεις (Ασφαλισμένες ή μη), κοινοπρακτικά δάνεια, έκδοση εγγυητικών επιστολών, asset financing, σύμβαση leasing, factoring, γραφ. Estate finance, υπηρεσίες Private Banking, εκπροσώπηση στις διαβουλεύσεις με τα τμήματα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με σκοπό την επίλυσή τους ή τη βελτίωση των όρων χρηματοδότησης του πελάτη.